ชื่องานวิจัย
การพัฒนาระบบการปริทัศน์ความรู้ตามแนวคิดการเชื่อมโยงนิยมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนโมบาย เลิร์นนิง
ชื่อนักวิจัย
นาวิน
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 02 บทคัดย่อ.pdf