ชื่องานวิจัย
ระดับความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชนของผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย
จีรพรรณ
งบประมาณ
50,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 3. บทคัดย่อ อ.จีรพรรณ นิลทอฝคำ 2558.pdf