ชื่องานวิจัย
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนในโรงเรียน สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อนักวิจัย
ประภาช
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: