ชื่องานวิจัย
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
ชื่อนักวิจัย
กำธร
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
21 ม.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: