ชื่องานวิจัย
ผลของโครงสร้างและการแพร่กระจายของอะตอมที่มีต่ออันตรกิริยาคู่ควบแม่เหล็กแบบแอนติเฟอร์โรในฟิล์มบางFePd/Ru/CoFe
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
งบประมาณ
404,000.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2556
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: