ชื่องานวิจัย
การประเมินโครงการบริหารวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
อรุณี
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2556
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 4. บทคัดย่อ อ.อรุณี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ 2557.pdf