ชื่องานวิจัย
แนวทางการจัดการความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน้ำของประชาชนในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ฐิติพงศ์
งบประมาณ
468,200.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: