ชื่องานวิจัย
การพัฒนาระบบควบคุมกลศาสตร์ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกสมองกลฝังตัวผ่านการสั่งการจากคลื่นสมองมนุษย์ (ระยะที่ 1 ควบคุมโดรน)
ชื่อนักวิจัย
นฤมล
งบประมาณ
500,000.00
แหล่งทุน
กฟฝ. และ AiAT
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: