ชื่องานวิจัย
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอินเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนกลางสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
ภานุกรณ์
งบประมาณ
25,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ 1.pdf