ชื่องานวิจัย
โครงสร้างลากรางเจียนของชโรดิงเจอร์แบบไม่เชิงเส้น
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
งบประมาณ
870,000.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: