ชื่องานวิจัย
การสื่อความหมายด้านอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของวัดในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วนิดา
งบประมาณ
300,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: