ชื่องานวิจัย
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณค่าสารอาหารในตำรับน้ำพริกของชาวไทยกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ชนกภัทร
งบประมาณ
250,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
ส่งตรวจการปรับแก้ไข
ไฟล์งานวิจัย: