ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางการจัดการการศึกษาแบบ Active Learning สำหรับการศึกษาภาคบังคับโดยการมีส่วนร่วมของครูในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อนุชา
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ACtive Lerning อนุชา สมานมิตร.pdf