ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทาง สะเต็มศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเขตจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
นพดล
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
14 ต.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ อ.ดร.นพดล ทุมเชื้อ 2562.pdf