ชื่องานวิจัย
การจัดทำองค์ความรู้และปรับปรุงหลักสูตร ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อนักวิจัย
สำราญ
งบประมาณ
100,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: