ชื่องานวิจัย
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตพื้นที่ภาคกลาง
ชื่อนักวิจัย
อุรารัตน์
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2556
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: