ชื่องานวิจัย
การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสินค้าสับปะรดบ้านคาและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ชฎาพร
งบประมาณ
36,500.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: