ชื่องานวิจัย
การพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้พอดคาสท์แบบเคลื่อนที่ของนักศึกษาในรายวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร
ชื่อนักวิจัย
จิระวัฒน์
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ม.ค. 2566
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: