ชื่องานวิจัย
การศึกษาการใช้โปรติเอสช่วยในการสกัดอะฟลาทอกซินสำหรับการตรวจวัดด้วยอิไลซา
ชื่อนักวิจัย
ครองศักดา
งบประมาณ
343,760.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: