ชื่องานวิจัย
การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
สมภัสสร
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: