ชื่องานวิจัย
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดของย่านตลาดเก่าในมิติของการอนุรักษ์เอกลักษณ์ชุมชนและพัฒนาสู่การท่องเที่ยว
ชื่อนักวิจัย
สัจจา
งบประมาณ
617,400.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: