ชื่องานวิจัย
การวิจัยเชิงพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันตก
ชื่อนักวิจัย
ชวน
งบประมาณ
634,510.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: