ชื่องานวิจัย
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรสับปะรดสวนผึ้ง-บ้านคา จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สุจิตตรา
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อภาษาไทย abstract_ฉบับจริง.pdf