ชื่องานวิจัย
ผลของกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่มีต่อทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) โรงเรียนบ้านหนองบัวค่าย
ชื่อนักวิจัย
อินธิรา
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ-61.pdf