ชื่องานวิจัย
รูปแบบการจัดการตลาดเชิงเนื้อหาแบบออนไลน์เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาประเภทวิ่งของชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สัจจา
งบประมาณ
10,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: