ชื่องานวิจัย
การสำรวจชั้นต้นของการประเมินอันตรายต่อสุขภาพและการสร้างแนวทางการป้องกันของเกษตรกรที่ทำการเพาะเลี้ยงเห็ด
ชื่อนักวิจัย
ไพฑูรย์
งบประมาณ
43,400.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: