ชื่องานวิจัย
การพัฒนาแก้วกำบังนิวตรอน
ชื่อนักวิจัย
สมิต
งบประมาณ
980,000.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: