ชื่องานวิจัย
การจัดการความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
วิธัญญา
งบประมาณ
10,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
21 ม.ค. 2563
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: