ชื่องานวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วิลัยพร
งบประมาณ
281,600.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download บทคัดย่อ - abstract.pdf