ชื่องานวิจัย
แนวทางการพัฒนา การจัดการวิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
เสรี
งบประมาณ
570,200.00
แหล่งทุน
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: