ชื่องานวิจัย
การผลิตนาโนไฟบริลเซลลูโลสจากแกนสับปะรด เพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อนักวิจัย
สวรรยา
งบประมาณ
250,000.00
แหล่งทุน
สวทช.
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: