ชื่องานวิจัย
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเข้าชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาวิทยุชุมชนและสื่อชุมชนเพื่อการพัฒนา
ชื่อนักวิจัย
สุนีย์
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: