ชื่องานวิจัย
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็กโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ชื่อนักวิจัย
บุรินทร์
งบประมาณ
60,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2557
สถานะงานวิจัย
ส่งตรวจการปรับแก้ไข
ไฟล์งานวิจัย: