ชื่องานวิจัย
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะพร้าว อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
รัชนิดา
งบประมาณ
10,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: