ชื่องานวิจัย
การพัฒนาตัวชี้วัดความพร้อมของชุมชนสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย
ชลธิชา
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: