ชื่องานวิจัย
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ด้วย Active Learning และห้องเรียนออนไลน์ ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
ณิภารัตน์
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: