ชื่องานวิจัย
การศึกษาคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคุณลักษณะตามความคาดหวังของสถานประกอบการของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาโครงการพิเศษการจัดการธุรกิจค้าปลีกภายใต้โครงการความร่วมมือ
ชื่อนักวิจัย
เจนคณิต
งบประมาณ
5,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: