ชื่องานวิจัย
เลิร์นนิงออปเจ็ต เรื่องการเขียนโปรกรรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
ชื่อนักวิจัย
วิจารณ์
งบประมาณ
15,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: