ชื่องานวิจัย
ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC)
ชื่อนักวิจัย
ชัยฤทธิ์
งบประมาณ
323,200.00
แหล่งทุน
คุรุสภา
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2562
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: