ชื่องานวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อในโลกออนไลน์ของเยาวชน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล จอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สุธิดา
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 2-บทคัดย่อ ไทย-Eng-กิตติกรรม.pdf