ชื่องานวิจัย
การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ไหมและลักษณะทางกายภาพ-ทางเคมีของเส้นไหมจากกลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อน เลี้ยงไหมในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ณิชากร
งบประมาณ
200,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: