ชื่องานวิจัย
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2564
ชื่อนักวิจัย
สุทธิรักษ์
งบประมาณ
50,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ม.ค. 2566
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: