ชื่องานวิจัย
การเสริมพลังองค์กรสร้างสุขด้วยกระบวนการจิตศึกษา: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
นิภาวรรณ
งบประมาณ
60,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ก.พ. 2566
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: