ชื่องานวิจัย
การพัฒนาบทเรียนเสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความสามารถการออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ประภาช
งบประมาณ
20,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: