ชื่องานวิจัย
บทบาทของวัดในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพื่อการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย
วนิดา
งบประมาณ
262,900.00
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2559
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download 2บทคัดย่อ - .pdf