ชื่องานวิจัย
รูปแบบการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี Social Network ผ่าน You Tube
ชื่อนักวิจัย
ปุญญาพัฒน์
งบประมาณ
40,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2562
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: