ชื่องานวิจัย
หนังสือภาพวาดพฤกษศาสตร์พืชวงศ์กล้วยป่า(Musaceae) ในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
ณรงค์ศักดิ์
งบประมาณ
500,000.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2558
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: