ชื่องานวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา OHS61629 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)
ชื่อนักวิจัย
ขณัฏฐาพรรณ
งบประมาณ
10,000.00
แหล่งทุน
เงินรายได้
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2564
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: