ชื่องานวิจัย
แนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อนักวิจัย
เกรียงวุธ
งบประมาณ
327,150.00
แหล่งทุน
สดช.
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2560
สถานะงานวิจัย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ไฟล์งานวิจัย: