ชื่องานวิจัย
ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชผักพื้นบ้านของชุมชน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ประภา
งบประมาณ
570,570.00
แหล่งทุน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี พ.ศ.
1 ต.ค. 2555
สถานะงานวิจัย
ปิดโครงการ
ไฟล์งานวิจัย: